Център за консултиране и превенция на домашно насилие - 30.04.2015 г.
img_20150427_132958.jpg

От началото на 2015 г. в Център за консултиране и превенция на домашно насилие продължава работата със жертви на домашно насилие и извършители на такова.

Закона за защита от домашно насилие предвижда предвижда задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми в съответствие с чл.5 ал 1 т. 5 от него. Тази мярка е предвидена с цел допълнителна и по- ефективна защита на пострадалите от насилие лица. Центъра работи по прилагане на тази мярка от 2011 г. За периода януари – април 2015 г., включени в специализирана програма за извършители са общо 13 лица. Програмата, по която центъра работи представлява съвкупност от консултации и дейности, които имат за цел да оценят качествата на извършителя, да предотвратят последващо извършване на насилие, да провокират инициатива за семейно планиране и изграждане на социални умения, без използване на агресия.

За същия период услугите на Центъра са потърсили 27 лица, обект на домашно насилие,  17 от които са насочени от Полицията. Всички те са получили юридическо, социално или психологическо консултиране.

През м. Април 2015 г. бе проведена първа от серии срещи по училища, насочена към т.нар. ранна превенция. Проведен бе интерактивен «урок» в училището в гр. Алфатар, сред ученици от 5 и 6 клас, участници в инициативата «Полицейска академия». Срещата бе водена от мл. полицейски инспектор Атанас Атанасов и психолозите на Център за консултиране и превенция на домашно насилие и Център за обществена подкрепа – Силистра. 

В края на м. Март 2015 бе проведено Заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, в рамките на което бе приет доклад за реализиран мониторинг за 2014 г. по прилагане на Закона за защита от домашно насилие и изпълнение на Националната програма на регионално ниво. Утвърден бе план за работа през 2015 г., като част от дейностите на съвета предвиждат ранна превенция сред подрастващите и работа сред рискови общности в 7 – те общини на област Силистра. 

 

Йордан Георгиев

 

 

 
Заседание ЕРСПДН - 31.03.2015 г.
.jpg
Проведе се второто заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие
 
В заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе второто заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, създаден през м. юли м. г. със съдействието и участието на администрацията. В заседанието участваха представители на общините от областта, от социалните институции и от средите на МВР, както и от съда и прокуратурата.
Заседанието бе открито от заместник областния управител Младен Минчев, а бе водено от Христина Георгиева, председател на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. В рамките на заседанието бяха дискутирани и приети отчет за дейността на съвета от учредяването му до момента (на практика през 2014 г. на основата на националната програма), мониторингов доклад за приложението на Закона за защита от домашно насилие и за взаимодействието между институциите на регионално ниво. Утвърдена бе и програма за дейността на съвета до края на 2015 година.
През настоящата година работата на Експертния съвет продължава с проекти, насочени към рисковите общности и с цел ранна превенция. Първият от финансираните проекти е от Министерство на правосъдието, а за втория се очаква окончателно да стане факт със средства на МВР. Предстоят обучения със специализирани институции в трите съдебни района с центрове Силистра, Дулово и Тутракан.
Ще има и 7 специални срещи – по една във всяка от седемте общини. Ще се върви и към разширяване на партньорствата с институции, браншови и други неправителствени организации. Отчита се в лекарските среди добра работа с МБАЛ Силистра. Резерви има в общуването с асоциацията на личните лекари.
Йордан Георгиев 

 
Център за консултиране и превенция на домашно насилие , фаза 4
bg-gerb-big.jpg

ПРОЕКТ «НАДГРАЖДАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА»

 

 Финансиращ орган: Министерство на правосъдието на Република България

Водеща организация: Женско сдружение Екатерина Каравелова” – Силистра

Период на реализация на проекта: 13.02.2015 г. – 12.02.2016 г.

Максимално допустими разходи по проекта: 33151,00 лв.

Договор за финансиране № 932-00-73/13.02.2015 г.

 

От 2011 г. в Силистра функционира Център за консултиране и превенция на домашно насилие. Центъра е изграден от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” със средства от държавния бюджет на Република България, предоставени на проектен принцип чрез Министерството на правосъдието. За периода на своето създаване и функциониране, екипа на центъра е работил по 118 случая на лица, обект на насилие и по 27 случая на извършители на домашно насилие. До края на 2014 година бяха проведени множество срещи и обучения. Издадени бяха наръчници за педагогически съветници, полицаи, юристи и социални работници, работещи по случаи на домашно насилие. Учреден бе Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие за регион Силистра, който е първият такъв с страната. Сключени бяха споразумения за сътрудничество и бяха създадени работещи партньорства с различни институции.  

През 2015 г. в рамките на проекта в област Силистра ще  продължат дейностите по подпомагане на жертви и работа с извършители на насилие. Предстои разработване и прилагане на програми и обучения за специалисти, извършване на мониторинг по прилагане на Закона за защита от домашно насилие, провеждане на информационна кампания в регионални медии в рамките на т.нар. „16 дни за борба с домашното насилие”, които по традиция са в периода ноември – декември, вкл. и „Ден на отворените врати”, когато Центърът ще бъде отворен за граждани и за заинтересованите стани. 

Иновацията през 2015 г. е прилагането на програма за ранна превенция срещу домашното насилие, като в рамките на тази дейност ще се привлекат за участие 7 СОУ от област Силистра. Ще се изнасат интерактивни уроци в часовете на класния ръководител и/или извънкласни часове по темата агресия и насилие. Дейностите предвиждат и провеждането на 7 информационно-разяснителни срещи по темата за домашно насилие сред рискови общности от регион Силистра, насочени към превенция на насилието сред тях и информиране, относно възможните действия за защита. 

 

Йордан Георгиев

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 4 of 50