Център за консултиране и превенция на домашно насилие , фаза 3
.jpg
От 01.01.2014 година стартира трета фаза на проект за развиване и надграждане дейността на ЦКПДН. Този път амбицията на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" е да разшири дейността на центъра на територията на всички общини от регион Силистра.  
Центъра е създаден през м. август 2011 г. Средствата за дейностите на центъра са отпуснати от Държавния бюджет на проектен принцип, чрез Министерството на правосъдието, в изпълнение на чл. 6 от Закона за защита от домашно насилие. 
За периода 01 август 2011 – 31 декември 2013 г.  85 лица, жертви на домашно насилие и 21 лица извършители на такова, са ползвали услугите на Центъра. 
Освен прякото подпомагане на клиентите, Центъра развива и други дейности, целящи превенция на насилието и създаването на работещ механизъм за подпомагане на жертвите. Сключени бяха споразумения за портньорства с ОД на МВР – Силистра, Районен съд и МБАЛ – Силистра. Резултатите ясно сочат, че споразуменията имат своето голямо значение, тъй като 80 % от лицата, обект на домашно насилие са насочени от Районните управления "Полиция", а 14 от общо 21 лица - извършители са насочени със съдебна заповед към специализираните програми за извършители на домашно насилие. Към момента има изработени и издадени Наръчници в помощ на учители и педагогически съветници, полицаи, юристи и социални работници. 
За изминалите години от създаване на центъра, специалистите работещи с клиенти придобиха нови знания и умения, оптимизираха програмите за работа с жертви и извършители на насилие, създадоха екипни взаимоотношения и контакти, от значение за пряката работа и ефективното функциониране на центъра.  
Особено важни бяха изводите и препоръките, които екипа на Центъра изведе от проведените срещи със специалистите през 2013 година. Като важен фактор по превенция изплува необходимостта от провеждане на разяснителни кампании за домашното насилие сред различни общности, кметове на населении места, учители и педагогически съветници, юристи, социални работници и др. Може би един от най – важните резултати бе заявената воля от страна на съдии, прокурори, полицаи и социални работници, за изграждане на регионален съвет по проблемите на домашното насилие, който надяваме се през 2014 година ще бъде вече факт.

 
Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра, 15.11.2013 г.
_.jpg
През август 2011 година Женско сдружение «Екатерина Каравелова» - гр. Силистра създаде Център за консултиране и превенция от домашно насилие с подкрепата на Министерството на правосъдието на Република България. Средствата за дейностите на центъра са отпуснати от Държавния бюджет на проектен принцип, в изпълнение на чл. 6 от Закона за защита от домашно насилие.
За периода август 2011 – ноември 2013 г.  81 лица, жертви на домашно насилие и 17 лица извършители на такова, са ползвали услугите на Центъра. 
Освен прякото подпомагане на клиентите, Центъра развива и други дейности, целящи превенция на насилието и създаването на работещ механизъм за подпомагане на жертвите. Сключени бяха споразумения за портньорства с РДВР – Силистра, Районен съд и МБАЛ – Силистра. Резултатите ясно сочат, че споразуменията имат своето голямо значение, тъй като 80 % от лицата, обект на домашно насилие са насочени от РУП, а 13 от общо 17 лица - извършители са насочени със съдебна заповед към специализираните програми за извършители на домашно насилие.
В резултат на проведените срещи и семинари с полицаи, социални работници и юристи, бяха изготвени наръчници за подпомагане на специалистите, които регламентират процеса на работа в насока пряка работа с жертви, борба и превенция на домашното насилие. Тези наръчници имат за цел да предложат инструментариум за взаимодействие, проследяване, регулиране и подобряване на тази дейност на местно и регионално ниво.
Особено важни са изводите и препоръките, които екипа на Центъра изведе от проведените срещи със специалистите. Като важен фактор по превенция изплува необходимостта от провеждане на разяснителни кампании за домашното насилие сред различни общности, кметове на населении места, учители и педагогически съветници, юристи, социални работници и др. Може би един от най – важните резултати от проведените срещи е заявената воля от страна на съдии, прокурори, полицаи и социални работници, за изграждане на регионален съвет по проблемите на домашното насилие.

 
Център за консултиране и превенция от домашно насилие
tutrakan.jpg
За период от 2 години над 70 лица, жертви на домашно насилие и извършители на такова са ползвали услугите на Център за консултиране и превенция от домашно насилие, изграден от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра. Центъра е създаден в изпълнение на предвидените в чл. 6 от Закона за защита от домашно насилие мерки през месец август 2011 г. Неговата дейност се финансира от Държавния бюджет на Република България, чрез Министерството на правосъдието. За периода 2011 – 2012 г. услугите на центъра са ползвали 44 лица – жертви на насилие или извършители на такова. За 2013 г. статистиката сочи, че повече лица тъсят услугите на центъра, а именно – за периода януари – август 2013 г. пряка подкрепа от експертите към центъра са получили 25 лица, жертва на домашно насилие, а 6 лица, извършители на такова са включени в специализирани програми за извършители /3 от тях са насочени със съдебна заповед, а 3 – осъзнали проблема и заявили желание да променят своите нагласи и да овладеят агресивността си към своите близки/. В по – голямата си част от случаите, жертвите са насочени към услугите на Центъра от Полицията.
В рамките на периода януари – август 2013 г. бяха реализирани и  други дейности, насочени към борба и превенция на домашното насилие. Постигнати бяха добри партньорства в тази насока с Районен съд и Района прокуратура – Силистра, сключен бе договор за сътрудничество при подпомагане на жертви на домашно насилие с МБАЛ – Силистра, постигнати бяха добри взаимоотношения с представители на социалните служби на територията на регион Силистра, с представители на адвокатската колегия и др. От две години е вход работещо партньорство с РДВР – Силистра. В процес на дообработка е изготвянето на наръчници за три специализирани групи професионалисти – социални работници, юристи и полицаи, разработени по метода на фокус групите с участието на цитираните професионалисти. Проведении бяха три семинара, в резултат на които  бяха набелязвани зони и механизми за сътрудничество между участниците в семинарите и институциите, които те представляват и Център за консултиране и превенция от домашно насилие.
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 4 of 39