Документи за настаняване в Кризисен център
Ред за предоставяне на услугата «Кризисен център»:
Настаняването се извършва на основание Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

За ползване услугата „Кризисен център” и настаняване в специализираната институция е необходимо да бъде издадена Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”. За издаване на такава заповед, клиентът трябва да подаде Молба по образец с приложения към нея до съответната териториална Дирекция „СП”.

Документи по образец:
1.Молба - Приложение 1
2.Декларация – Приложение 2
3.Медицинско удостоверение по образец – Приложение 3
4.Медицинска характеристика по образец – Приложение 4

Допълнителни документи при настаняване в „Кризисен център за жени и деца жертва на насилие и трафик” – Силистра (документите се попълват при постъпване):
1.Деклараия за личните данни
2.Декларация за конфиденциалност
3.Договор за ползване на социална услуга „Кризисен център”
4.Други (при необходимост)